Vital Stats

30-50

3-6

10

Game Design:


Chih-Fan ChenShen-Hao ChangWei-Cheng Wu

Artists:


Chih-Fan Chen